Publikasjoner

Skriftlige publikasjoner under arbeid

Drange, Eli-Marie, Hasund, Ingrid Kristine & Stenström, Anna-Brita (under arbeid). "Your mum! Family insults in English, Spanish and Norwegian teenage language". Vitenskapelig artikkel tiltenkt Journal of sociolinguistics.Andersen, Anders Johan W., Hasund, Ingrid Kristine & Larsen, Inger Beate (under arbeid). “I burned in hell”. A critical discourse analysis of religious terms in autobiographies describing personal experience of mental health problems. Vitenskapelig artikkel tiltenkt Journal of Mental Health.

Hasund, I.K. (under arbeid). Restorative approaches in crime prevention in pre-schools: report from a Research and Development project in Norway. Vitenskapelig artikkel tiltenkt Journal of Criminology.

Hasund, I.K. (under arbeid). “Mot i brystet!” Forebyggende nettverk for risikoutsatte barn i barnehagen. Revisjon av tidligere utgitt fagbok for barnehageansatte (jf Hasund 2010).Skriftlige publikasjoner

Hasund, I.K., Opsahl, T., Svennevig, J. 2012. By three means: The pragmatic functions of three Norwegian quotatives. I: Buchstaller, Isabelle & Alphen, Ingrid van (red.), Quotatives: Cross-linguistic and cross-disciplinary perspectives. Benjamins Series ‘Converging Evidence in Language and Communication Research (CELCR)’ 15. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.Hasund, I.K, Vik, K, Hjerkinn, B, Søftestad, S & Simhan, I. 2011. New approaches to early intervention in preventive mental health work with children at risk. Prosjektbeskrivelse sendt NFR’s Program for folkehelse juni 2011, søknad om forskerprosjekt ved ABUP.Hasund, I.K. & Nilsen, Ann Christin. “Mot i brystet!” Gjenopprettende rett (Restorative Justice) i kriminalitetsforebyggende arbeid i barnehager. Prosjektskisse sendt NFRs program PRAKUT, søknad om forprosjekt ved ABUP.Hasund, Ingrid Kristine & Hydle, Ida. 2010. Fengslede dialoger om konflikter - da konfliktrådet kom til fengslet. En antropologisk og lingvistisk studie av sosial kapital. I: Backe-Hanse, Elisabeth & Hydle, Ida (red.) Sosial kapital og andre kapitaler hos barn og unge i Norge. Flervitenskapelige politikk- og forskningsutfordringer. NOVA-rapport nr. 20. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, s. 173-200. ISBN 978-82-78-94-360-1. ISSN 0808-5013.Hasund, I.K. 2010. -Mot i brystet! Prosjektrapport 2010. Kristiansand: Avdeling for barn og unges psykiske helse, Sørlandet sykehus HF. Publisert på prosjektbloggen http://www.motibrystet.blogspot.com/Hasund, I.K. 2010. - Mot i brystet! Forebyggende nettverk for risikoutsatte barn i barnehagen. Kristiansand: Portal forlag.Hasund, I.K. 2008. Mibi og Mobo. Kristiansand: Portal forlag.Hasund, I.K. & Hydle, I. 2007. Ansikt til ansikt. Diskursanalyse av megling i voldssaker. Oslo: Cappelen akademisk. ISBN: 978-82-02-25959-4.Hasund, I.K. 2006. Ungdomsspråk. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN 82-450-0383-2.Hasund, I.K. 2006. Slang. Oslo: Kunnskapsforlaget. ISBN-10: 82-573-1774-8. ISBN-13: 978-82-573-1774-4.Hasund, I.K. 2006. Religiøs banning og nestenbanning. I: Språknytt 1/2006, s. 20-23.Hasund, I.K. & Hydle, I. 2005. Ja til megling i alvorlige voldssaker. Kronikk i avisa Fædrelandsvennen 15. oktober.Hasund, I.K. & P. Repstad. 2005. Kristelig nesten-banning. Kronikk i avisa Fædrelandsvennen 6. august.Hasund, I.K. & P. Repstad. 2005. Kristelig "banning". I: Repstad, P. & J-O. Henriksen (red.) Mykere kristendom? Sørlandsreligion i endring. Bergen: Fagbokforlaget, s. 205-208.Hasund, I.K. & A-B. Stenström. 2005 [1996]. Conflict talk: A comparison of the verbal disputes between adolescent females in two corpora. I: Sampson, G. & D. McCarthy. (eds). Corpus Linguistics: Readings in a Widening Discipline. London: Continuum.Hasund, I.K & I. Hydle. 2005. Strafferettens dom sammenliknet med konfliktrådets avtale - en antropologisk og lingvistisk studie. I: Ekeland, B.C, Lundeberg, I. & Skålevåg, S.A. Studier av dommen. Konferanserapport. Bergen: Rokkansenteret, s. 17-47. ISBN 82-8095-031-1. ISSN 1503-4844.Hasund, I.K. 2005. "Fy farao!" Om nestenbanning og andre kraftuttrykk. Oslo: Cappelen.

Hydle, I. & I. K. Hasund. 2004. Evaluating a Norwegian RJ project: mediation as supplement to punishment in cases of serious violence. Newsletter of the European Forum for Victim-Offender Mediation and Restorative Justice, 5;2:1-3.Hasund, I. K. 2004. Det globaliserte ungdomsspråket. I: Rapport fra Norsk Kulturråds årsmøte 2002, 'Kulturell globalisering', publisert på internett: http://www.kulturrad.no/Hasund, I.K. 2004. Ingrid Kristine Hasund om Stig Johansson og Anne-Line Graelder: Rocka, hipt, og snacksy. Bokanmeldelse i Maal og Minne 1/2004. Oslo: Det Norske Samlaget, s. 116-121.Hasund, I.K. 2003. Et typisk jente-ord, liksom! I: Hodne, B. & R. Sæbøe (red.). Kulturforskning. Oslo: Universitetsforlaget, s. 101-111.Hasund, I. K. 2003. The discourse markers 'like' in English and 'liksom' in Norwegian teenage language. A corpus-based, cross-linguistic study. Doktoravhandling. Bergen: Universitetet i Bergen.Hasund, I. K. 2003. Språk og makt, liksom. I: Berge, K. l., S. Meyer & T. A. Trippestad (red.). Maktens tekster. Makt- og demokratiutredningen 1998-2003. Oslo: Gyldendal Akademisk, s. 107-129. ISBN: 82-05-30735-0.

Hasund, I.K. 2002. Gjør ungdommen hærverk på det norske språket? I: Bjørkås, S. (red.). Kulturelle kontekster. Kulturpolitikk og forskningsformidling, bind 1. Kulturstudier nr. 24. Kristiansand: Høyskoleforlaget, s. 143-178. ISBN: 82-7634-388-0. ISSN: 1500-8592.Stenström, A-B., G. Andersen & I. K. Hasund. 2002. Trends in teenage talk. Corpus compilation, analysis and findings. Studies in Corpus Linguistics nr. 8. Amsterdam: John Benjamins. ISBN: 90-272-2278-9. ISSN: 1388-0373.Hasund, I. K. 2002. 'Congratulations, like!' - 'Gratulerer, liksom!' Pragmatic particles in English and Norwegian. I: Breivik, L. E. & A. Hasselgren (red.). From the COLT's mouth ... and others'. Language and Corpora Studies in honour of Anna-Brita Stenström. Language and computers. Studies in practical linguistics nr. 40. Amsterdam: Rodopi, s. 125-139. ISBN: 90-420-1479-2.Hasund, I. K. 2001. Markers of epistemic stance: a contrastive study of the pragmatic particles like in English and liksom in Norwegian. I: Vater, H. & O. Letnes (red.). Modalität und mehr. Fokus nr. 23. Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier, s. 129-140. ISBN: 3-88476-456-X.Hasund, I. K. 2001. 'Fisefine fjortisjenter sier lissom hele tiden': Tro og viten om småord i talespråket. I: Ytrehus, L. A. (red.). Forestillinger om den andre/Images of otherness. Kristiansand: Høyskoleforlaget, s. 196-217. ISBN: 82-7634-342-2.Drange, E-M. & I. K. Hasund. 2000. Ungdomsspråk i Norden - en rapport om den norske UNO-forskningen. I: Stenström, A-B., U-B. Kotsinas & E-M. Drange (red.). Ungdommers språkmøter. Nord nr. 26. København: Nordisk Ministerråd, s. 195-207. ISBN: 92-893-0561-4. ISSN: 0903-7004.Hasund, I. K. 2000. Slang.no. Et nettbasert undervisningsopplegg for norskfaget i ungdomsskolen og den videregående skolen. Bergen: Norges Forskningsråd. Publisert på internett: www.slang.noHasund, I. K. 2000. Engelsk i norsk ungdomsspråk. I: Språknytt nr. 1/2, s. 8-10. ISSN: 0806-2870.Hasund, I. K. 2000. Hvor var du da poststrukturalismen kom? I: Bulletine nr. 1. Universitetet i Oslo: Senter for kvinneforskning, s. 16. ISSN: 0802-0027.Hasund, I. K. 1999. Kommentar til Jan Svennevig. I: Engebretsen, M. & J. Svennevig (red.). Mediet teller! Tverrfaglige perspektiver på skrift og tale. Forskningsserien nr. 62. Kristiansand: Høgskolen i Agder, s. 117-122. ISBN: 82-7117-403-7. ISSN: 0806-5942.Hasund, K. 1999. Double identity: The communicative construction of Patricia Arquette's character(s) in Lost Highway. I: Solheim, K. (red.). Fatal Women. Skriftserien nr. 11. Universitetet i Bergen: Senter for humanistisk kvinneforskning, s. 35-54. ISBN:82-91878-01-3. ISSN: 0804-4813.Stenström, A-B., G. Andersen, I. K. Hasund, K. Monstad & H. Aas. 1998. User's Manual to accompany the Bergen Corpus of London Teenage Language. Bergen: Universitetet i Bergen.Hasund, K. 1998. Protecting the innocent: The issue of informants' anonymity in the COLT corpus. I: Renouf, A. (red.). Explorations in Corpus Linguistics. Language and computers. Studies in practical linguistics nr. 23. Amsterdam: Rodopi, s. 13-27. ISBN: 90-420-0741-9.Hasund, K. 1998. From Woman's Place to Women's Places: Class-determined variation in the verbal disputes of London teenage girls. I: Despard, A. (red.). A Woman's Place: Women, Domesticity and Private Life. Forskningsserien nr. 12. Kristiansand: Høgskolen i Agder, s. 187-199. ISBN: 82-7117-375-8.Hasund, K. & A-B. Stenström. 1996. Conflict talk: A comparison of the verbal disputes of adolescent females in two corpora. I: Ljung, M. (red.). Corpus-based studies in English. Papers from the 17th International Conference on English Lanugage Research on Computerized Corpora. Language and computers. Studies in practical linguistics nr. 20. Amsterdam: Rodopi, s. 119-133. ISBN: 90-420-0331-6.Andersen, G. & K. Hasund. 1996. COLT on TACT: A demonstration of the TACTweb software as applied to the Bergen Corpus of London Teenage Language. Publisert på internett: www.ach.org/ACH_Posters/colt.htmlHasund, I. K. 1996. COLT conflicts: Reflections of gender and class in the oppositional turn sequences of London teenage girls. Hovedoppgave. Bergen: Universitetet i Bergen, Engelsk institutt.